[Video] Hỏi đáp Phật pháp - Quy y mà không có lễ truyền giới thì có cần quy y lại không? - TT. Thích Trí Chơn

08/12/2023 15:19
Download iOS Download Android